آیا نوه دختری که پدر دارد میتواند مستمری پدربزرگ را از تامین اجتماعی دریافت کند؟

سلام آیا نوه دختری که پدر دارد میتواند مستمری پدربزرگ را از تامین اجتماعی دریافت کند؟

12 آذر 1400 147

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی