آیا نوه دختری که پدر دارد میتواند مستمری پدربزرگ را از تامین اجتماعی دریافت کند؟

سلام آیا نوه دختری که پدر دارد میتواند مستمری پدربزرگ را از تامین اجتماعی دریافت کند؟

12 آذر 1400 777

بااحترام
کاربر محترم طبق رأی دیوان عدالت اداری به تازگی نوه اناث(دختر) با داشتن شرایط می‌ تواند حقوق پدربزرگ یا مادر بزرگ مرحوم خود را دریافت کند. شرط هم این است که نوه دختری مجرد بوده و هیچ منبع درآمدی نداشته باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی