شکایت از کارفرما جهت دریافت حق

بنده ۳۳ روز در کارگاهی مشغول بکار بودم و ب دلیل اینکه کار مناسب‌تر پیدا کردم اومدم بیرون و کارفرما حقوق این مدت رو تسویه نکرد و از طریق سامانه اقدام به شکایت کردم بعد از ۲جلسه امروز دادنامه قرار رد دعوا برام ارسال شد (بنده هیچ مدرکی دال بر مشغول بکار بودن در کارگاه ندارم)

12 آذر 1400 76

بااحترام
کاربر محترم علت رد دعوا نداشتن مدارکی دال بر اشتغال شما بوده است لذا مستنداتی مثل وهریزی از طرف کارفرما یا کارت ساعت زنی و یارشهادت شهود اقدام نمایید تا منتج به نتیجه مطلوب شوید در صورت نیاز به بررسی و دریافت راهنمایی بیشتر، از مشاوره تلفنی اسنفاده نمایید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی