دیوان عدالت اداری دادسرای انتظامی قضات

بنده در دانشگاه دولتی کار میکردم به صورت شرکتی قرار داد شرکت انجام امور تنظیماتی بود ولی از طرف مدیریت و کارکنان مجموعه کارهای دیگری ارجاع میشد از جمله برنامه ریزی برای استقرار کلاسهای درسی ، نگهبانی ،انبارداری ،تحصیل دار، نامه رسانی،خرید وسایل مورد نیاز دانشگاه بنده شکایت کیفری با موضوع بهره کشی و کار اجباری موضوع ماده 172 قانون کار مطرح کردم که با وجود اینکه بازرس اداره کار که بنا بر درخواست بازپرس پرونده بازرسی انجام داد بر ارجاع کار اضافی خارج از قرار داد از طرف مدیریت دانشگاه اذعان کردند و همچنین به عدم ارائه قرارداد کار و گواهی طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار به بنده نیز ذکر کرده همچنین در رای هیات حل اختلاف اداره کار که باز هم بنا بر درخواست بازپرس برایشان ارسال شد این موضوع تایید شد و متهم هم در دفاعیات خود در شورای حل اختلاف دادگستری و هم در روز مراجعه به بازپرسی بر ارجاع کار اضافی با تهدید به اخراج اذعان کرد . ولی بازپرس و قاضی کیفری با صدور رای مبنی بر عدم وجود رابطه کاری بر اساس قانون کار از رسیدگی اجتناب کردند. قرار منع تعقیب صادر کردند .در حالی که در ماده 184 قانون کار ذکر شده که در تمامی موارد تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی مسولیت کیفری با مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی هست همچنین ماده 143 قانون مجازات ضمن اینکه در دادنامه دیوان عدالت اداری که قبل از شکایت کیفری بنده مطرح کرده ام بر وجود رابطه کاری بنده با دانشگاه مذکور بر اساس قانون کار اشاره کرده و بخشنامه اداره کار که مشاغل تابع قانون کار دستگاه دولتی را شرح داده. علاوه بر این موضوع شکایت من در بند 4 اصل 43 قانون اساسی نیز ممنوعیت داشته که با توجه به ماده 570 قانون مجازات سلب حقوق اساسی و مشروع می‌باشد. ضمنا بنده در دادسرای انتظامی علیه قضات پرونده طرح شکایت کردم که منع تعقیب صادر شد . آیا راهی برای رسیدگی مجدد به شکایت وجود دارد؟؟؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
متوجه پاسختان نشدم . در دیوان که رای صادر شده ولی قاضی کیفری ترتیب اثر نداده. دادسرای انتظامی هم که منع تعقیب صادر کرده. ایرادی که قاضی با استناد به آن منع تعقیب صادر کرد هم که بر خلاف قانون بوده و اثبات شده توسط دیوان و اداره کار الان چه کاری میتوانم بکنم.
16 آذر 1400 45

در خصوص اثبات رابطه کاری و طرح دعوادر دیوان عدالت اداری،رای دیوان قطعی خواهد بود لیکن برای شکایت علیه قضات در دادسرای انتظامی چنانچه منع تعقیب صادرشده امکان تجدید نظر خواهی و با تحقق جهاتی امکان اعاده دادرسی نیز هست

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی