زمین مشاعی فروش مالکین تنفیذ

سلام من دو دانگ از ۶دانگ یک زمین مسکونی را سند مجزا دارم و صاحب آن هستم آیا میتوانم زمینم را بفروشم یا حتما باید صاحبین آن ۴دانگ باقیمانده را راضی کنم ؟ممنونم

21 آذر 1400 67

مخاطب محترم ضمن عرض سلام و وقت بخیر؛
چنانچه ملک مشاعی تقسیم نشده لیکن برای ۲ دانگ آن سند مالکیت دارید میتوانید نسبت ب انتقال همان دو دانگ اقدام کنید و منعی ندارد،لیکن تصرف مادی تا زمانی ک تقسیم صورت نگرفته و مالکین دیگر تنفیذ نکرده اند مجاز نمی‌باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی