دانشجو بودن دررمطالبه نفقه تاثیر گذار است

گفتن اینکه دانشجوهستم ب کارشناس نفقه آیاتاثیری برمبلغ نفقه دارد؟؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
مچکرم ازاینک ب سرعت ب سوالم پاسخ دادین
28 آذر 1400 41
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی