اگر بعد از اعلام مفقودی سند زمین در روزنامه سند پیدا شود، تکلیف سند پیدا شده چیست؟؟

سلام. اگر بعد از اعلام مفقودی سند زمین در روزنامه سند پیدا شود، تکلیف سند پیدا شده چیست؟؟

03 دی 1400 49

با درود؛
کاربر محترم؛ می توانید مراتب پیدا شدن سند مدکور را به مرجع صادرکننده اگهی مفقودی و یا اداره ثبت محل اعلام کننده مفقودی اطلاع دهید تا اقدامات قانونی لازم حسب مورد، نسبت به سند قدیم و سند جدیدالصدور واحد، معمول دارند..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی