دادخواست کاهش سن در سند سجلی

سلام برای سن کم کردن خواستم بدونم میتونید واسم کاری کنید؟

05 دی 1400 58

با درود؛ کاربر محترم؛ اساسا بلحاظ اعتـبار و سندیت اسناد سجلی، اصـولا با تغییر سن شناسنامه موافقت نمی گردد، ولی چنانچه دلایل و مدارک کافی دال بر ادعای خود داشته باشید، می توانید با تنظیم استشهادیه محلی و شهادت شهود، دادخواست ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید به تاریخ تولد واقعی را در دادگاه محل مطرح نمایید تا پس از رسیدگی و اَخذ نظریه پزشکی قانونی، حکم مقتضی در اینخصوص صادر گردد..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی