تعلق حقوق مستمری مادر بزرگ به نوه.....

سلام نوه دختر هستم شغل و شوهر ندارم خودم بچه دارم پدرم فوت شده کفالت مادر بزرگ ندارم حقوقش به من تعلق میکیرد

نظر سوال کننده به پاسخ:
عالی بودن
21 دی 1400 28

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی