آیا مدیر ساختمان میتواند تفویض اختیار کند؟

با سلام آیا مدیر ساختمان اجازه دارد مدیر اجرایی استخدام کند و وظایف خود را به ایشان محول کند و از شارژ ساختمان به ایشان حقوق بدهد؟

23 دی 1400 19

با سلام
کاربر گرامی اصولا و قانونا تفویض وظایف مدیر ساختمان توسط خود به دیگری فاقد وجاهت قانونی بوده و رد است به جهت ایتکه مجمع عمومی ساختمان به فرد مدیر، اعتماد و اطمینان داشته اند که وی را بعنوان مدیر انتخاب نموده اند ،لذا اگر وی تفویض اختیارات کند این اطمینان مخدوش شده و ناکام می ماند. از جهت دیگر نیز مدیر ساختمان معمولا از بین مالکین واحدهای ساختمان انتخاب شده که به نوعی احساس مسئولیت دارد و لذا با انتقال و وکالت کارهای محوله به غیر ، شاید فرد جدید ان احساس مسئولیت فرد مدیر را نداشته باشد . لذا مدیر ساختمان نمی تواند تفویض اختیار به غیر کند.
موفق و موید باشید...

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی