از کار افتادگی دائمی....

عدم اجرای تبصره۱ماده۹۲ کار .منجرب به ازکار افتادگی دائمی

23 دی 1400 34

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی