اجاره ملک ورثه ای توسط یکی از وراث

درمورد ملک سوالاتی دارم. ملک در راستی باشدوفرزندبزرگ آن رااجاره داده باشدومستجر7سال هنو خالی نکرده ما هما روی صندمجوزنمایندگی درمحزربه نام خودش گرفته وفقط مستجر بوده آیا می‌تواند بدون گفتن به ما ملک را به کسی دیگرواگذارکندوما بعدبه مشکل بخوریم آیا ماازمجوزی که. گرفته برای صنددفعه بدکاری بخواهیم بکنیم به مشکل میخوریم از نمایندگی مزیاکه به اومیرسدماهم سهمی می‌توانیم داشته باشم تشکر

24 دی 1400 7

بااحترام
کاربر محترم باتوجه به اینکه متن شما با مشکل خوانده شد اما کلیات بیان شما سهن الارث بوده اگر یکی از وراث نسبت به سهم دیگر وراث کاری را بخواهد انجام دهد باید وکالت از همه وراث داشته باشد در غیر اینصورت هرکدام از وراث اعتراض نماید خسارت وارده را باید شخص بدهد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی