اجاره ملک ورثه ای توسط یکی از وراث

درمورد ملک سوالاتی دارم. ملک در راستی باشدوفرزندبزرگ آن رااجاره داده باشدومستجر7سال هنو خالی نکرده ما هما روی صندمجوزنمایندگی درمحزربه نام خودش گرفته وفقط مستجر بوده آیا می‌تواند بدون گفتن به ما ملک را به کسی دیگرواگذارکندوما بعدبه مشکل بخوریم آیا ماازمجوزی که. گرفته برای صنددفعه بدکاری بخواهیم بکنیم به مشکل میخوریم از نمایندگی مزیاکه به اومیرسدماهم سهمی می‌توانیم داشته باشم تشکر

24 دی 1400 49

بااحترام
کاربر محترم باتوجه به اینکه متن شما با مشکل خوانده شد اما کلیات بیان شما سهن الارث بوده اگر یکی از وراث نسبت به سهم دیگر وراث کاری را بخواهد انجام دهد باید وکالت از همه وراث داشته باشد در غیر اینصورت هرکدام از وراث اعتراض نماید خسارت وارده را باید شخص بدهد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی