آیا فرزندان پدر متوفی اگرسوگندبخورندکه مقدارترکه به متوفی داده شده توسط پدرمتوفی ثابت می شود؟

آیا فرزندان پدر متوفی اگرسوگندبخورندکه مقدارترکه به متوفی داده شده توسط پدرمتوفی ثابت می شود؟

25 دی 1400 4

با درود؛
کاربر محترم؛ اساسا سـئوال شما واضح طرح نشده است،، هر چند که در حالت کلی؛ تا زمانیکه روابط حقوقی و قانونی فیمابین وراث حاکم می باشد، نمی توان ملاک تقسیم ارث را منـوط به سوگند قرار داد..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی