تقاضای سند برای ملک موروثی

ما ۴ برادریم که پدرمان فوت شده.میخواهیم برای ملک پدرمان که فاقد سند است،سند بگیریم.یکی از برادر ما خارج از کشور است و دسترسی به ان نداریم.بدون وکالت ان برادر با یک صلح نامه بین ۳ نفر دیگر امکان درخواست سند است؟ مساحت ملک ۱۰۰ متر میباشد.

26 دی 1400 12

با درود؛
کاربر محترم؛ اساسا شما می توانید به استناد گواهی انحصار وراثت، و تنفیذ سند عادی بنام پدرتان، هریک از وراث می توانید به نسبت سهم الارث خود، درخواست صدور سند مشاع نمایید..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی