نحوه تنظیم دادخواست ثالث اجرایی

سلام در دادخواست جلب شخص ثالث که شخص ثالث قید می گردد ، خوانده های اصلی هم که در دادگاه حضور داشته اند باید بعنوان خوانده درج گردد

26 دی 1400 14

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی