انتقال حق سرقفلی با سند رسمی

 ایادر سند سر قفلی عادی که در ان حق انتقال در آن هیج جور قید شده نباشد واز او سلب نشده باشد، ایاصاحب سرقفلی می‌تواند آن را با سندرسمی به شخص دیگه ای منتقل کند

نظر سوال کننده به پاسخ:
در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از من سلب نشده است یعنی قید نشده است ،بااین وجود ایامیتوانم به سرقفلی را به کسی دیگر منتقل کنم
27 دی 1400 25

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی