طرح سوالات دانشگاهی در سایت جایز نیست

رضا برای صدور، یکصد تخته فرش را در تاریخ25/2/87 از محمود خریداری و جهت پرداخت ثمن آن یک فقره برات به سررسید2/9/87 بر عهده سروش و در وجه سجاد صادر می نماید. دارنده، برات مذکور را در وجه حسین ظهرنویسی و حسین آنرا در به مرتضی منتقل می کند.دارنده برات قبل از سررسید به براتگیر مراجعه و با نکول برات مواجه می شود.با توجه به مساله به سوالات زبر مستنداٌ و مستدلاٌ پاسخ دهید 1- مسولیت هر یک از اشخاص نامبرده، نسبت به دارنده را توضیح دهید 2- در صورتی که برات قبول می شد ولی در سررسید با عدم پرداخت مواجه می گردید و دارنده درتاریخ 13/9/87 وا خواست می نمود مسولیت هر اشخاص نامبرده شده را شرح دهید 3-چنانچه افشین ضامن حسین می شد , ثابت می گردید که حسین محجور بوده مسولیت افشین بعنوان ضامن چگونه خواهد بود؟ 4-در صورت فسخ معامله فرش و مراجعه دارنده به رضا ،آیا رضا می تواند به بهانه فسخ معامله از پرداخت امتناع کند؟ ب-علی دارنده چکی به تاریخ 29/10/87 که با عدم پرداخت مواجه شده است،می باشد وی برای استفاده از مزایای تجاری چک چه تکالیفی را باید انجام دهد؟ ب- مسولیت جمعی در حقوق ایران با توجه به مقررات قانونی بخصوص مواد403 و249 قانون تجارت مشروحاٌ بیان فرمایید. موفق باشید سلیمی به سوالات زیر مستدلا و مستندا پاسخ دهید. استفاده از قانون تجارت بدون حاشیه نویسی بلا مانع است. الف- سروش برای خرید مواد اولیه کارخانه تولید مواد غذایی خود براتی را به مبلغ 100 میلیون تومان و در تاریخ 28/ 8/ 78 در وجه رضا و بر عهده احمد با سررسید 6 ماه پس از رویت صادر می نماید رضا برای خرید دو دستگاه کامیون،آن برات را در وجه محمود مدیر عامل شرکت x ظهرنویسی می کند. برات مذکور سه بار دیگر ظهرنویسی شده و به دست سجاد می رسد سجاد که نیاز به مقداری دلار دارد در برابر دریافت دلار برات مذکور را در وجه پژمان ظهرنویسی می نماید پژمان برای گرفتن قبولی به براتگیر مراجعه و با نکول برات مواجه می شود.با توجه به مساله: 1-با نکول برات مسولیت هریک از اشخاص نامبرده شده را بیان کنید.(فروض مختلف) 2-در صورتی که برات درتاریخ 28/8/79 قبولی شود اما در سررسید پرداخت نشود مسولیت هر یک از مسولین برات به چه نحو خواهد بود؟(فروض مختلف) 3-در صورتی که علی بعنوان ثالث برات را پرداخت کند اما معین نکند که از جانب چه کسی پرداخت کرده است وضعیت علی چگونه خواهد بود؟ 4-در صورتی که پس از قبولی برات،احمد دچار ورشکستگی شود چه تاثیری بر وضعیت او سایر مسولین برات دارد؟ 5-در صورتی که فرشید ضامن صادر کننده شود مسولیت ...

29 دی 1400 23

کاربر محترم طرح سوالات دانشگاهی در سایت مجاز نیست چون هدف از طرح سوال از سوی استاد مربوطه ، تکلیف شما را برای مطالعه و تحقیق جهت کشف پاسخ صحیح در پی دارد و دریافت پاسخ از این طریق مضر به سیستم آموزشی است
ضمنا شما می توانید با تماس پشتیبانی هزینه واریزی را مسترد نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی