سهم الارث پدری وچگونگی تقسیم آن

سلام وقت‌ بخیر، ما‌ سه‌ فرزند‌ هستیم، خانه‌ای‌ از‌ پدرم‌ به‌ ما‌ ارث‌ رسیدی، که‌ طبق‌ توافق‌ به‌ نام‌ مادر‌ کردیم، حاا‌ اگر‌ من‌ زودتر‌ از‌ مادرم‌ فوت‌. کنم، چیزی‌ از‌ ان‌ خانه‌ به‌ فرزندم‌ به‌ ارث‌ میرسد، یا‌ فقط‌ خواهر و‌ برادرم‌ که‌ زنده‌ هستند‌ ارث‌ میبرند، یعنی‌ اگر‌ فرزند‌ زودتر‌ از‌ والدین‌ فوت‌ کند، به‌ نوه‌ای‌ که‌ والدبنش‌ فوت‌ کرده‌اند‌ از جانب‌ مادربزرگ‌ همان‌ قدر‌ سهم‌ ارثی‌ میرسد‌ یا خیر؟

30 دی 1400 31

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی