وظیفه زوجه در تهیه وسایل مشترک زندگی

سلام،بنده درسال78منزلمرافروختم ومنزل بعدی رابنام همسرم زدم، تقاضای مسکن ونفقه ولوازم درحدشآن کرده که ابلاغیه اینترنتی به من نرسیده لذااجرایه صادر١0/29/ده روزمهلت، لطفاراهنمایی کنید، اکنون درهمان منزل که بنام همسرم است سکنا داریم، مخارج زندگی، ونفقه 2100م بحسابشان گاهی بیشتر، سپاس

04 بهمن 1400 24

با سلام
کاربر محترم تهیه مسکن و وسایل مشترک زندگی زوجین، بر عهده شما می باشد. اینکه می فرمایید نفقه زوجه را در طول زندگی مشترک به حساب ایشان ریخته ایم، رسیدها یا شواهد و مدارک واریزی را تحویل واحد اجرا نمایید، اما اگر نتوانید منزل مشترک جهت سکنا تهیه نمایید، زوجه ملزم به تمکین از شما نیست و میتواند به زندگی برنگردد، لذا در این خصوص با وجود اینکه عملا با شما زیر یک سقف نیست اما ناشزه محسوب نشده و شما می بایست نفقه ایشان را بپردازید. لذا به واحد اجرای احکام مراجعه و این موارد را به اطلاع واحد اجرا رسانده و بگویید که درصدد تهیه منزل مشترک و برگشت زوجه به زندگی هستم.
منزل را نیز که در هنگام خرید به نام زوجه زده اید، ملک ایشان محسوب و شما نمی توانید کاری انجام دهید.
موید باشید.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی