دادن وجه به احدی از وراث به جای سهم الارث

خدمت وکیل محترم سلام ماچهار خواهر ویک برادر هستیم پدر ومادرم سی سال پیش فوت کردند ما ان زمان انحثار وراست کردیم واموال پدریمان که شامل خانه مزرعه بود تقسیم کردیم همه ما امصا کردیم یکی از خواهرانم امضا نکرد ولی در طول این مدت سی سال همیشه ازمن پول میگرفت ومیگفت به شوهرم چیزی نگویید چون مرا کتک میزندومیگفت پولی که به من میدهید از مال پدریم کم کنید ومن هم بدون اطلاع شوهرش بهش پول میدادم سه خواهر دیگرم هم شاهد هستندکه از من بیشتر از ارثش پول گرفته است اکنو ن بعد سی سال چون تقسیم نامه را امصا نکرده رفته واز من شکایت کرده واموال پدرییش را میخواهد خواهرانم حاطرند در دادگاه شهادت دهند که من بیشتر از حقش بهش دادم ولی اون امضایی نکرده است نمی دانم چه کار کنم لطفا مرا راهنمایی کنید ممنون میشوم

04 بهمن 1400 9

با سلام
کاربر محترم شما می بایست برادران و خواهران خود را در دادگاه حاضر نموده و از آنها درخواست نمایید که بر دریافت پول توسط خواهری که سند را امضا ننموده است گواهی دهند. از آنها بخواهید که بر دریافت اصل سهم الارث و حتی مازاد بر آن شهادت دهند. در صورت شهدت شهود، روند پرونده به نفع شما پیش خواهد رفت.
موفق و موید باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی