دادن چک بابت ضمانت به موسسه کاریابی

سلام کاریابی برای اینکه برای من کار پیدا کند یک چک ضمانت میخواهد در چک چه عبارتی باید نوشته شود

04 بهمن 1400 26

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی