صلح نامه ملک بعداز سالها

یک قطعه زمین متعلق به اجداد در ۲۰۰ سال پیش که حال وراث یکی از اجداد با مدارکی که مستدل هست مدعی تقسیم بین یکی از وراث اجداد را دارند و ۵۰ سال است ک موضوع دادگاه براساس یکی از اجداد می باشد ولی بنده دست نوشته هایی دارم ک دوبرادر باهم بودند ک صاحب زمین ها بوده اند و سند دست وراث دیگر یک مصالحه نامه متعلق به سال ۱۳۱۹ قمری می باشد که در آن ذکر شده زمین متعلق به فلان فرد هست(جدی ک دادگاه براساس نام وی و وراثش رای میدهد)و پس از فوت ایشان متعلق به اولاد و امجاد و کسانش(برادر در تقسیم جز کسان نیست؟) هست.حال سوال بنده این است باتوجه به قدمت زمین و نبود سند قانونی آیا می شود با برگه صلح نامه ایی ک در تاریخ ۱۳۲۳ قمری تنظیم شده و وراث دو برادر باهم به توافق رسیده اند رای دادگاه را برگرداند؟

06 بهمن 1400 13

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی