بنام زدن ملک

اگر ملکی را بنام کسی بزنیم و در محضر ذکرکنیم که تا فوت ما نمیتواند ملک را بفروش برساند یا تصاحب کند امکان پذیر هست از نظرقانون؟

12 اردیبهشت 1399 139

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی