تخلفات ساختمانی

با سلام در صورتی که ساختمانی ساخته شود اما استحکام بنایی نداشته باشد ایا تخلف محسوب میشود؟

14 اردیبهشت 1399 194

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی