تخلفات ساختمانی

با سلام در صورتی که ساختمانی ساخته شود اما استحکام بنایی نداشته باشد ایا تخلف محسوب میشود؟

14 اردیبهشت 1399 91
با سلام در صورتی که اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت نشود و موجب شود بنا استحکام لازم را نداشته باشد، تخلف محسوب میشود و کمیسیون موظف است حکم تخریب بنا را صادر کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی