جعل سند

با سلام در شورتی که سندی عادی مورد تردید و یا ادعای جعل قرار بگیرد واقع شود تکلیف چیست؟

18 اردیبهشت 1399 110

با سلام
در صورتی که سند عادی مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل واقع شود هیات طرفین را به مرجع قضایی هدایت می کند. دادگاه طبق قسمت اخیر ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی