فوت سردفتر

در صورت فوت سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه چه اقدامی باید انجام داد؟

18 اردیبهشت 1399 368

با سلام خدمت شما
طبق ماده ی28 قانون دفاتر اسناد رسمی در صورت فوت سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه رییس ثبت محل یا نماینده
او با حضور نماینده دادستان و در نقاطی که دادسرا نباشد با‌حضور دادرس دادگاه بخش
یا نماینده او دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظیم صورتمجلس به سر دفتر
کفیل و یا به مسئول تعیین شده از طرف‌رییس ثبت موقتاً تحویل خواهند داد و در مورد
فوت دفتریار نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به دفتریار جانشین و یا موقتاً به
سردفتر تحویل خواهد شد.‌در هر مورد که طبق مقررات این قانون دفتریار باید به جای
سردفتر انجام وظیفه کند اگر دفتریار واجد شرایط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه
موقتاً ‌تعطیل و به شرح این ماده عمل خواهد شد.
‌ترتیب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطیل به موجب آیین‌نامه تعیین
می‌شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی