سند عادی

سلام اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه دهد چه تصمیمی در این باره گرفته می شود؟

18 اردیبهشت 1399 136

با سلام
اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیات موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیات توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی