تقاضای حراج

در مورد مال غیرمنقول اگر تقاضای حراج نسبت به ان واصل شده باشد چه باید کرد؟

18 اردیبهشت 1399 129

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی