مسئولیت در برابر دیگران

اگر كسی در ملك خود برای حفاظت اموالش موانعی ايجاد كند و كسی با آن برخورد كند، مسئول است؟

20 اردیبهشت 1399 71

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی