معامله ملک

هرگاه متعاملین بااعتماد به بنگاه معاملات ،ملکی رامورد معامله قرار دهند وسپس مشتری متوجه شود که ملک را گرانتراز قیمت واقعی خریده است، میتواندبرای جبران خسارت وارده،به بنگاهدار رجوع کند؟

20 اردیبهشت 1399 12

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی