تعیین داور

در مورد تعیین داور چه چیزهایی از او باید تعیین و مشخص گردد؟

20 اردیبهشت 1399 119

عرض ادب و احترام خدمت شما
طبق ماده ی 458 داوری قانون ائین دادرسی مدنی در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره- قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی