سو استفاده از سفید امضا

hگر از سفید امضاء و سفید مهری که به شخص سپرده شده باشد یا به هر نحوی بدست آمده باشد سوء استفاده شود مجازات فرد چه خواهد بود؟

20 اردیبهشت 1399 69

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی