رد رای داوری

در صورتی که طرفین رای داور را به طورکلی یا قسمتی از ان را رد کنند چه تصمیمی گرفته میشود؟

20 اردیبهشت 1399 207

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی