حرمت در رضاع

آیا از نظر اهل سنت حرمت در رضاع با زنا هم ثابت می شود؟؟

21 اردیبهشت 1399 61

عرض سلام خدمت شما
وقتی مردی با زنی زنا نماید و فرزندی به دنیا ایدو شیر جاری شوددر صورتی که طفل اجنبی از این شیر بخورد فرزند زانیه محسوب می شود و شیر خوار بر اصول و فروع و حواشی زن حرام است
اگر شیرخوار پسر باشد مرضعه و اصول و فروع و حواشی او بر شیرخوار حرام هستند اما نسبت به زانی، شیرخوار به او و اصول و فروعش حرام است اما بر حواشی حرام نیستند.
در صورتی که شیرخوار دختر باشد و موجب حرمت نمی شود چون زنا حرمت ندارد ولی ازدواج زانی با شیرخوار مکروه است.
ازدواج زانی با دختر ناشی از زنا مکروه است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی