آیا نکول در برات میتواند به صورت تلویحی باشد؟

آیا نکول برات می تواند به صورت غیر مستقیم یا تلویحی باشد؟

21 اردیبهشت 1399 216

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی