برای استرداد جهیزیه صرفا باید فاکتور باشد یا شاهد کفایت میکند

سلام ببخشید برای استرداد جهیزیه صرفا باید فاکتور باشد یا شاهد کفایت میکندو اینک مبلغی ک در عقدنامه ذکر شده را میتوانم کامل استرداد کنم با توجه ب وجود وسایل و ان تعدادی ک نزد من نیست رو از زوج استرداد کنم و اگر فاکتور جعلی و تاریخ و.. اشتباه داشته باشد قابل قبول است توسط زوج؟

26 فروردین 1401 19

سلام .زن جهت استرداد جهیزیه بااستناد به سیاهه می توان استرداد نماید امااگر سیاهه نداشته باشهادت شهود نیز می تواند استرداد کند اما درقبال استردادچون طبق عرف برخی کالاهارا مرد تهیه ودر سیاهه زن درج وامضامی کند مرد می تواند باارایه فاکتور وشهادت شهود ان کالاهارا استرداد کند ورویه قضایی نیز همین گونه است ان مبلغی که در سند ازدواج درج می شود اگر بابت تهیه کالا باشد که طی قبض اقساطی نوشته می شود وباتوجه به این که وسایل موجود است خیر قابل استرداد نیست مگر اثبات کنید هیچ وسیله ای نخریده است .فاکتور جعلی قابل قبول نیست می توان ادعای جعل کنید ویابا شهادت شهود ودفتر حساب کتاب فروشندگان موضوع را اثبات کنید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی