مدرک درسی

اگر داشتن مدرک دکتری در انتخاب همسر شرط شده باشد ولی بعد از عقد معلوم شود که فاقد ان مدرک است می توانم جداشوم

21 اردیبهشت 1399 70
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی