قولنامه ماشین

بنده مدت دوسال و نيم پيش سواري پرايدي را به شخصي فروخته و خريدار تعويض پلاك انجام داده و سند را هم به نام خود زده است. اكنون بعد از گذشت اين مدت شاكي بر اين است كه اتاق ماشين تعويضي بوده است. با توجه به اينكه اينجانب ماشين رابه مدت چهار روز قبل از اخذ قولنامه در اختيار خريدار قرار داده تا از همه لحاظ ماشين را چك كرده ودر مورد خريد فكر كامل كند. لطفا من را راهنمایی نمایید.

21 اردیبهشت 1399 73

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی