اگر کسی فوت کند و اموالی نداشته باشد ایا بازماندگانش باید طلب هایش را بدهند

سلام اگر کسی فوت کند و اموالی نداشته باشد ایا بازماندگانش باید طلب هایش را بدهند

22 اردیبهشت 1399 67

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی