تغییر جنسیت

اگر کسی تغییر حنسیت بدهد ایا مقدار ارث او هم در زمان فوت والدین تغییر میکند ؟

22 اردیبهشت 1399 71

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی