;
قتلل

اگر کسی پدرش را به قتل برساند و ثابت شود که از عمد بوده ایا ارث می برد ؟

22 اردیبهشت 1399 54

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی