مطالبه سهم الارث وراث از اموال متوفی

سلام با عرض پوزش پدر بزرگ من فوت کرده و پدرم سهم ارث خود را از پدرش گرفته ومادر بزرگم ارث خود را از همسر فوت شده اش نگرفته اکنون پدر من فوت کرده من میتوانم ارث پدرم را از سهم مادرش بگیرن اکنون سوال اینجاس که میتوانم مهر مادربزگم را بگیرم

27 فروردین 1401 25

بااحترام
کاربر محترم اگر پدر قبل از مادر بزرگ فوت نموده باشد سهم الارثی از مادر بزرگ به پدر و از ایشان به شما نمیرسد اما اگر قبل از پدر فوت شده باشد میتوانید از اموال مادرربزرگ سهیم باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی