پاسخ به سوال ثبتی وشکایت کیفری

سلام بنده در تاریخ ۲۱ اسفند خودروی را در کرج خریداری کرده که به پیشنهاد فروشنده به مرکز تشخیص رنگ آس رفته و در روز ۲۴ اسفند خودرو را به کرمانشاه آورده و متوجه شدم که دست کم از چهار ناحیه رنگ دارد و ۲۷ به فروشنده اطلاع دادم ولی گفت ماشین پیشت باشه من سه ماه دیگر پول راپس میدهم و در تاریخ ۲۸ اسفند دادخواست فسخ معامله به استناد خیار عیب را دادم و روز بعد به نزد فروشنده رفته که پس از بازدید مجدد خودرو توسط همان مرکز رنگ؛ پذیرفت خودرو رنگ دارد ولی قبول نکرد که پول پس بده؛ هنوز تعیین شعبه نشده__ اکنون سوال دارم که اگر از طریق صمت شکایت مرکز تشخیص رنگ بکنم با دادخواست فسخ معامله منافاتی نداره؟ و چه کار کنم که کیفری بشه؟ چون همه شون باهم هستند. و چه کار کنم زودتر به فسخ معامله برسم؟ آیا به تامین دلیل نیار هست؟

28 فروردین 1401 29

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی