;
خیانت وکیل

اگر وکیل با طرف مقابل در پرونده تبانی کنند و در دادگاه شکایت کنم و ثابت کنم مجازاتش چیست؟

23 اردیبهشت 1399 15

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی