تبانی

اگر وکیل با طرف مقابل در پرونده تبانی کنند و در دادگاه شکایت کنم و ثابت کنم مجازاتش چیست؟

27 اردیبهشت 1399 29

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی