طلاق

در صورتی که شوهر زن ترک خانواده نماید و جدا زندگی نماید ودارای اعتیاد مواد مخدر و نداشتن اخلاق... در صورت طلاق زن اگر مالی برای پرداخت مهریه نداشته باشد تکلیف مهریه زن ونفقه فرزندان که حدود دوسال است پدرشان را ندیداند چیست فقط جد پدری حضور دارد.

27 اردیبهشت 1399 54

سلام نفقه فرزند و زوجه بر عهده پدر است و بعد از صدور حکم محکومیت پدر میزان محکومیت از دیون پدر و طلب شما تلقی میشود و اگر مالی یا ارثی بدست بیاید از محل این اموال قابل وصول است .ولی با وجود پدر پدر بزرگ زمانی مسئولیت دارد که پدر قدرت بر پرداخت نفقه نداشته باشد قطعا پدر بزرگ باید نفقه نوه را بپردازد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی