عضویت انجمن شهر

کسانی که به عضویت انجمن شهر انتخاب می‌شوند باید دارای چه شرایطی باشند؟

27 اردیبهشت 1399 138

با عرض سلام خدمت شما
این افراد باید باید اعتبارنامه به امضاء
اعضاء انجمن نظارت و اعضاء کمیسیون پنج نفری در دست‌داشته باشند و آن را به دفتر
شهرداری و در صورت نبودن شهرداری به دفتر فرمانداری یا بخشداری بدهند و رونوشت آن
را بگیرند کمیسیون مزبور و‌همچنین اعضاء انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور
اعتبارنامه تأخیر کنند و الا با آنها بر طبق ماده 22 رفتار خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی