مطالبه ی مهریه

فردی در سال ۱۳۷۴ نیمی از مهریه خود را به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان بخشیده است در همان سال طلاق گرفته است و حکم طلاق نیز اجرا گردیده آیا میتواند مابقی مهریه را به نرخ روز مطالبه کند؟ با توجه به اینکه تصویب قانون مطالبه مهریه به نرخ روز بعد از تاریخ حکم طلاق بوده است.

30 اردیبهشت 1399 73
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی