مسولیت آمر به آمر غیر قانونی

در صورتی که رئیس یک واحد به نیروی زیر دست مدرک بده واسه ثبت یک مورد خاص و بعد مدرک رو از زیر دست بگیر و بعدها مشخص بشه این ثبت مشکل داده آیا وقتی اعتراف میکنه به این جرم امکانش هست فرد زیر دست رو برای کم شدن جرمش همدست معرفی کنه در این مواقع فرد زیر دست چگونه باید پاسخ قاضی رو بده

25 اردیبهشت 1401 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی