معامله فضولی

سلام قطعه زمینی سی سال قبل خریداری کرده ایم که شخص فروشنده مالک زمین نبوده است و وکالت هم از مالک زمین نداشته است و به صورت فضولی به بنده فروخته است . مالک زمین در زمان حیات خود نه معامله را رد کرده است و نه معامله را تنفیذ کرده است . با فشار بنده شخص فضول از ورثه مالک زمین یک وکالت فروش بابت همین قطعه زمین گرفته است ولیکن شخص فضول با وکالت فروشی که می گیرد ملک را در دفترخانه به من منتقل نمی کند .البته زمین در تصرف من است ولیکن وراث مالک زمین از من شکایت خلع ید کرده اند و من فقط یک مبایعه نامه از شخص فضول دارم که تاریخ آن مقدم بر وکالت فروشی است که شخص فضول از ورثه داشته است و شخص فضول هم فوت شده است . آیا وراث مالک زمین به نتیجه می رسند ؟؟؟ تشکر

02 خرداد 1399 170

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی