مطالبه مهریه زوجه وشرایط ان

یعنی از کل سهم ارثم نصفشو بگیره یا برای دریافت مهریه توقیف کنه و فقط حرفش به نصف مهریه میرسه .چون قبل ازدواج پدرم فوت کرده بودن

27 اردیبهشت 1401 18

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی